home | contact

Disclaimer


viedietist.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de site viedietisten.nl verkregen informatie. De informatie op de sites wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
viedietist.nl behoudt tevens het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de sites mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van viedietist.nl (ook niet via een eigen netwerk).

[keer terug]